Najczęściej szukane

EN

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ B2R DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU „NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI APTEK ORAZ FARMACEUTÓW”

Administrator danych: Administratorem danych osobowych osoby uczestniczącej w Wydarzeniu „Nowe prawa i obowiązki aptek oraz farmaceutów” („Wydarzenie”), jest B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 87A, 00-718 Warszawa, KRS: 0000669367 („B2R”).

Kontakt z B2R w zakresie przetwarzania danych osobowych osoby składającej aplikację lub uczestniczącej w Wydarzeniu jest możliwy pod adresem e-mail [email protected].

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 

 

1)         organizacja i realizacja Wydarzenia |art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Dane osobowe:    imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, firma;

2)         cele marketingowe |art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (za zgodą)

Dane osobowe:    imię, adres email, numer telefonu;

3)         wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych B2R; |art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

4)         Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu B2R | art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kategorie odbiorców: Dane osobowe osób składających aplikację do programu i osób uczestniczących w Programie mogą być przekazane:

1)        upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom B2R;

2)        podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz B2R (usługi księgowe, prawne, szkoleniowe)
– w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne
do świadczenia tych usług.

Przekazywanie danych
do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
Dane osobowe osób uczestniczących w Wydarzeniu nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Okres przechowywania: 1)      W celu wykonania praw i obowiązków wynikających
z organizacji i realizacji Wydarzenia – do czasu wygaśnięcia roszczeń (nie dłużej niż przez 10 lat od daty zakończenia Wydarzenia).2)      W celach księgowych lub podatkowych, związanych
z wykonywaniem obowiązków prawnych B
2R dotyczących realizacji Wydarzenia – przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.3)      W celu przesyłania newslettera na podany adres email – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Uprawnienia osoby uczestniczącej
w Wydarzeniu, dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:
 
Osoba uczestnicząca w Wydarzeniu posiada następujące uprawnienia dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, realizowane przez kontakt z B2R za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jej danych osobowych przetwarzanych przez B2R;

2)      żądania sprostowania jej danych osobowych
(art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą;

3)      żądania usunięcia jej danych osobowych (art. 17 RODO); B2R ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo;

4)      żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania;

5)      do przenoszenia jej danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez B2R danych osobowych przekazanych B2R przez osobę uczestniczącą w Wydarzeniu do niej samej lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

6)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO);

7)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

Dobrowolność podania danych: Podanie przez osobę uczestniczącą w Wydarzeniu jej danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu na stronie [*link do strony z formularzem rejestracyjnym] jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w Wydarzeniu.

W celu świadczenia usługi newslettera niezbędne jest podanie imienia i adresu email.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością otrzymywania newslettera zawierającego informacje dotyczące B2R.

Cofnięcie zgody: Osoba biorąca udział w Wydarzeniu ma możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez B2R w dowolnym momencie, kontaktując się z B2R za pomocą dowolnego środka komunikacji.

Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody. B2R jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych osoby uczestniczącej w Wydarzeniu po cofnięciu zgody, jeśli dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną.

 

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close