Najczęściej szukane

EN

Bogdan Duda

Partner | Warszawa

Doświadczenie

Bogdan Duda jest radcą prawnym z ponad 20 letnim, wszechstronnym doświadczeniem zawodowym. Zanim dołączył do zespołu B2RLaw w 2017 roku, pracował w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych działających w Polsce oraz był partnerem w dużej polskiej kancelarii prawnej.

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz prawie spółek. Uczestniczy w transakcjach, których przedmiotem są przedsiębiorstwa wytwarzające energię i ciepło, w szczególności energię ze źródeł odnawialnych. Doradza w kwestiach regulacyjnych związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej.

Regularnie doradza firmom z sektora zbrojeniowego w przetargach na dostawę uzbrojenia do Sił Zbrojnych RP, wspiera klientów kancelarii w kontaktach z Agencją Uzbrojenia oraz pomaga w uzyskiwaniu i zmianach koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu bronią.

Kieruje zespołem German Desk kancelarii.

Prawo spółek i M&A | Private Equity

Wielokrotnie prowadził transakcje fuzji i przejęć o znacznej wartości, z których istotna część miała charakter transgraniczny. W transakcjach M&A wspierał głównie inwestorów branżowych działających w takich sektorach, jak usługi finansowe, górnictwo, FMCG, przetwórstwo spożywcze, energetyka konwencjonalna oraz energetyka odnawialna.

Prowadził likwidacje, restrukturyzacje i przekształcenia przedsiębiorstw, w tym firm rodzinnych. Doradzał m.in. wiodącemu producentowi mebli oraz przedsiębiorstwu budowlanemu (firmy rodzinne) przy kompleksowej restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej z elementami fuzji transgranicznej.

Regularnie doradza spółkom zależnym zagranicznych przedsiębiorstw w sprawach korporacyjnych. Jest stałym pełnomocnikiem zagranicznych firm i wykonuje w ich imieniu prawo głosu w polskich spółkach zależnych.

Energetyka | Odnawialne źródła energii

Regularnie kieruje transakcjami, których przedmiotem są przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło i energię, w szczególności energię ze źródeł odnawialnych.

Doradza w kwestiach regulacyjnych i kontraktowych (umowy PPA) związanych z budową i funkcjonowaniem farm fotowoltaicznych. W ostatnim czasie zaangażowany jest w projekty budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach parków logistycznych i magazynów, w tym linii bezpośrednich pomiędzy wytwórcami energii, a najemcami.

Doradza przy uzyskiwaniu koncesji udzielanych przez URE oraz wpisów do rejestru MIOZE.

Doradza odbiorcom energii elektrycznej (odbiorcom uprawnionym) w sprawach związanych ze stosowaniem cen maksymalnych oraz rozliczeniem nadpłat powstałych z tego tytułu.

Sektor zbrojeniowy | Zamówienia publiczne

Regularnie doradza firmom z sektora zbrojeniowego w przetargach na dostawę uzbrojenia do Sił Zbrojnych RP, w szczególności wspiera klientów kancelarii w kontaktach z Agencją Uzbrojenia.

Uczestniczył m.in. w opracowaniu ofert i negocjowaniu umowy na dostawę wozu zabezpieczenia technicznego (wartość zamówienia – ponad 1 miliard PLN) oraz opracowaniu oferty i negocjowaniu umowy na dostawę amunicji dużego kalibru (wartość zamówienia – ponad 300 mln PLN).

Uczestniczył w negocjowaniu umów umożliwiających prywatnym przedsiębiorstwom korzystanie z poligonu oraz sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych RP (armatohaubica). Opracowywał umowę z wojskowym instytutem naukowym na przeprowadzenie strzelań weryfikacyjnych amunicją dużego kalibru.

Prowadzi postępowania przed MSWiA w sprawie rozszerzenia i innych zmian w koncesjach na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu bronią.

Pomoc dla Ukrainy

Doradzał zagranicznemu producentowi przy zawarciu z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych umowy sprzedaży oraz umowy darowizny generatorów prądu przeznaczonych dla Ukrainy jako pomoc humanitarna (wartość zamówienia – ponad 100 mln PLN). Umowa finansowana ze środków UE w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (projekt: Procurement of emergency energy supply capacities to generate and/or provide energy on site).

German Desk

Biegle włada językiem niemieckim i kieruje zespołem German Desk kancelarii. Regularnie pomaga klientom z krajów niemieckojęzycznych w wejściu na polski rynek oraz w rozwijaniu ich polskich oddziałów.

Kompetencje

Tytuł Radca Prawny
Języki polski, angielski, niemiecki
CZŁONKOSTWO Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
EDUKACJA Tytuł magistra prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Augsburgu, Wydział Prawa (Stypendium - Program Tempus)

Doświadczenie

 • Niemiecki producent ambulansów - Wieloletnie doradztwo w zakresie sporów z udziałowcami polskiej spółki zależnej oraz projektów M&A (przejęcie polskiego konkurenta i późniejsze wyjście z inwestycji).
 • Globalny dostawca dla przemysłu motoryzacyjnego - Doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej w Polsce oraz długoterminowe, bieżące doradztwo w kwestiach korporacyjnych i handlowych.
 • Niemiecka spółka wydobywcza - Doradztwo w związku z przejęciem spółki wydobywczej, a następnie arbitrażem międzynarodowym ze sprzedającym.
 • Brytyjski producent środków czystości i higieny osobistej - Doradztwo w zakresie restrukturyzacji korporacyjnej i podatkowej działalności w Polsce, a następnie sprzedaż do międzynarodowej firmy konkurencyjnej.
 • Polska rodzinna firma budowlana - Międzynarodowa restrukturyzacja podatkowa i korporacyjna, w tym transgraniczne połączenie.
 • Niemiecka firma rolno-spożywcza - Doradztwo przy przejęciu, a następnie likwidacji polskiego konkurenta działającego w jednej ze specjalnych stref ekonomicznych.
 • Polski producent materiałów POS - Doradztwo w zakresie restrukturyzacji spółki i wykupu akcjonariuszy mniejszościowych, doradztwo po transakcji w kwestiach umownych, pracowniczych i własności intelektualnej.
 • Niemiecki operator spalarni - Długoterminowe kompleksowe doradztwo w zakresie budowy spalarni w Polsce, obejmujące wybrane aspekty PPP, zamówień publicznych i funduszy unijnych.
 • Niemiecki deweloper farm wiatrowych - Długoterminowe, kompleksowe doradztwo w związku z likwidacją, a następnie sprzedażą portfela polskich projektów (8 spółek zależnych i 15 projektów) francuskiemu inwestorowi strategicznemu (kwestie korporacyjne, fuzje i przejęcia, nieruchomości i pracownicze).
 • Niemiecki producent i dystrybutor energii notowany na giełdzie - Doradztwo w związku ze sprzedażą portfela średniej wielkości spółek kogeneracyjnych na rzecz globalnego konkurenta działającego na rynku polskim.
 • Doradztwo na rzecz spółki joint venture należącej do CNIC Corporation Limited oraz China Zhongyuan Engineering Corp przy nabyciu polskiego portfolio 53 farm fotowoltaicznych zarządzanych przez 12 spółek o łącznej mocy ponad 51 MW.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych operatorów centrów logistycznych w Polsce przy budowie instalacji fotowoltaicznych na dachach magazynów w zakresie (i) struktury projektu, (ii) kwestii regulacyjnych (rejestr MIOZE, koncesje) oraz (iii) kwestii kontraktowych (przyłączenie do sieci, dystrybucja i sprzedaż energii).
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych prywatnych operatorów w zakresie kompleksowego zastąpienia dotychczasowego dostawcy energii, w tym (i) skargi do URE, (ii) analizy mechanizmu cen maksymalnych na energię elektryczną i jego wpływu na klienta, (iii) uzgodnienia z nowym dostawcą energii, (iv) wypowiedzenia i zmiany umów z dotychczasowym dostawcą energii oraz (v) odzyskania nadpłaty wynikającej ze stosowania cen maksymalnych na energię elektryczną.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowej firmy energetycznej notowanej na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange przy nabyciu spółki zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem gazu na terenie Polski, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniach przed Ministrem Klimatu i Środowiska.
 • Udział w opracowaniu oferty i negocjacjach umowy na dostawę wozu zabezpieczenia technicznego (WZT) (wartość zamówienia – ponad 1 miliard złotych).
 • Udział w opracowaniu oferty i negocjacjach umowy na dostawę amunicji dużego kalibru (wartość zamówienia – ponad 300 mln złotych).
 • Udział w opracowaniu i negocjacjach umowy umożliwiającej korzystanie z poligonu oraz sprzętu Sił Zbrojnych RP (samobieżna armatohaubica).
 • Udział w opracowaniu i negocjacjach umowy z polskim wojskowym instytutem technicznym na przeprowadzenie strzelań weryfikacyjnych amunicją dużego kalibru.
 • Prowadzenie postępowań przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie rozszerzenia i innych zmian do koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego producenta przy zawarciu z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych umowy sprzedaży oraz umowy darowizny generatorów energii elektrycznej przeznaczonych dla Ukrainy jako pomoc humanitarna (wartość umowy – ponad 100 mln zł).
 • Umowa finansowana ze środków UE w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (projekt: Procurement of emergency energy supply capacities to generate and/or provide energy on site).
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego producenta sprzętu wojskowego i amunicji (spółka publiczna) oraz jego zagranicznych i polskich spółek zależnych przy kontraktowych, korporacyjnych oraz regulacyjnych aspektach dostaw sprzętu wojskowego i amunicji do Sił Zbrojnych RP.
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki zależnej niemieckiej firmy specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w kwestiach kontraktowych i korporacyjnych.
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego producenta sprzętu wojskowego i amunicji (spółka publiczna) oraz jego zagranicznych i polskich spółek zależnych przy utworzeniu na terytorium Polski centrum serwisowego dedykowanego do obsługi i serwisu wojskowych pojazdów gąsienicowych.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close