Najczęściej szukane

EN

Edyta Zalewska

Partner | Warszawa

Doświadczenie

Edyta Zalewska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawniczych w Polsce i za granicą.

Spory sądowe

W B2RLaw Edyta jest członkiem zespołu postępowań sądowych oraz zarządza praktyką sporów korporacyjnych. Doradza i reprezentuje klientów we wszelkich fazach postępowań, zarówno przed sądami arbitrażowymi jak i powszechnymi. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa handlowego, nieuczciwej konkurencji i prawa karnego gospodarczego.

Jej doświadczenie obejmuje samodzielne i kompleksowe prowadzenie spraw przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki, w tym przygotowanie kompleksowych strategii procesowych i linii obrony. Doradza również klientom na poziomie przed procesowym i uczestniczy w negocjacjach ugodowych.

Edyta reprezentuje polskich i zagranicznych klientów przed sądami oraz organami ścigania wszystkich szczebli w Polsce w zakresie sporów gospodarczych, w szczególności w zakresie sporów powstałych na tle wykonywania umów handlowych oraz  dotyczących sporów korporacyjnych i czynów nieuczciwej konkurencji.

Edyta posiada również szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia tzw. white collar crimes, zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonego. Doradza i reprezentuje klientów (w tym podmioty zbiorowe) w sprawach związanych z ryzykiem odpowiedzialności karnej oraz doradza podmiotom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw.

Spory korporacyjne

Jej zakres zainteresowań skupia się na zagadnieniach sporów korporacyjnych. Reprezentuje klientów na walnych zgromadzeniach spółek oraz świadczy usługi wsparcia zarządzania kryzysowego.

Reprezentuje klientów na sali sądowej, zarówno po stronie spółek jak i ich udziałowców/akcjonariuszy.

W swojej praktyce posiada doświadczenie w wielowątkowych sporach dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, pomiędzy wspólnikami i spółką jak również pomiędzy spółką a poprzednimi władzami.

Nieuczciwa konkurencja

Edyta posiada szerokie doświadczenie w zakresie reprezentowania podmiotów z branży FMCG w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Doradza również przedsiębiorcom w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych czynów nieuczciwej konkurencji popełniono zarówno przez byłych pracowników i współpracowników spółek, jak i ich konkurentów.

Compliance

Świadczy pomoc prawną w ramach szeroko pojętej polityki compliance, w tym prowadzi wewnętrzne audyty i postępowania wyjaśniające, obejmujące nieprawidłowości i nadużycia menadżerów, działania na szkodę podmiotów gospodarczych oraz wsparcie w innych sytuacjach kryzysowych.

Edyta aktywnie uczestniczy w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych procedur compliance oraz prowadzi szkolenia dla członków organów spółek kapitałowych oraz kadry zarządzającej z zakresu compliance, w tym dotyczących ich praw i obowiązków, jak również kwestii odpowiedzialności kadry zarządzającej.

Kompetencje

TYTUŁ Adwokat
JĘZYKI polski, angielski, włoski
CZŁONKOSTWO Izba Adwokacką w Warszawie (od 2017).
EDUKACJA - Izba adwokacka w Warszawie, Aplikacja adwokacka (2016)
- Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe studia prawa własności intelektualnej (2016)
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Magister Prawa (2013)
- Yeditepe University, Stambuł, Turcja, Wydział Prawa, Erasmus LLP (2012)
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stosunki międzynarodowe, Tytuł licencjata (2011)

Doświadczenie

  • Obrona członka Zarządu spółki publicznej w sprawie dotyczącej oszustwa co do mienia znacznej wartości, zakończona pełnym uniewinnieniem.
  • Reprezentowanie polskiej spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej, będącej pokrzywdzonym w sprawie dotyczącej popełnienia na jej rzecz szeregu czynów nieuczciwej konkurencji.
  • Reprezentowanie podmiotu zagranicznego z branży produkcyjnej, będącej akcjonariuszem mniejszościowym polskiej spółki w sporze korporacyjnym. Sprawa zakończona zawarciem ugody.
  • Reprezentowanie polskiej spółki z branży energetycznej, wchodzącej w skład międzynarodowej krupy kapitałowej, w sprawach dotyczących sporu z byłym kontrahentem spółki na gruncie prawa zobowiązań, w tym przed Sądem Najwyższym.
  • Reprezentowanie polskiej spółki z branży energetycznej, wchodzącej w skład międzynarodowej krupy kapitałowej, w sprawie dochodzenia roszczeń od byłej kadry zarządzającej.
  • Reprezentowanie polskiej spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej z branży IT, będącej pokrzywdzonym w sprawie dochodzenia w postępowaniu karnym odszkodowania.
  • Reprezentowanie podmiotu zagranicznego z branży energetycznej w sprawie przeciwko jednemu z wiodących europejskich banków.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close