Najczęściej szukane

EN

Prawo własności intelektualnej

Nasz zespół specjalistów oferuje pełen zakres usług związanych z prawem własności intelektualnej oraz prawem własności przemysłowej. Obejmują one m.in. identyfikację przedmiotów tych praw, które stanowią bardzo ważny składnik majątkowy każdej firmy, zapewnienie odpowiedniej strategii ochrony tych praw, wsparcie prawne w zakresie obrotu nimi oraz kompleksowe doradztwo prawne związane z ich naruszeniem.

Usługi

Ogólne usługi:

 • Identyfikacja i strategia w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym rejestracja i utrzymanie tych praw.
 • Przygotowanie / negocjowanie wszelkich umów dotyczących praw własności intelektualnej, tj.:
  • umów przenoszących prawa autorskie i prawa zależne do utworów;
  • umów przenoszących prawa pokrewne do przedmiotów praw pokrewnych;
  • umów przenoszących prawa ochronne lub inne prawa wyłączne związane z rejestracją: znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych lub innych przedmiotów praw własności przemysłowej,
  • umów licencyjnych zezwalających na korzystanie z wyżej wymienionych przedmiotów praw oraz
  • umów dotyczących wykorzystania know-how.
 • Ochrona praw własności intelektualnej przed naruszeniami, w tym pełne wsparcie na każdym etapie procesu sądowego lub postępowania przygotowawczego (przedprocesowego).
 • Pełna pomoc prawna w zakresie wszelkich transakcji M&A, PE lub VC, które obejmują prawa własności intelektualnej, w szczególności w procesie przygotowywania raportów DD oraz przygotowywania lub negocjowania dokumentów transakcyjnych.

Usługi związane z prawem własności przemysłowej:

 • Rejestracja i zarządzanie portfelami znaków towarowych;
 • Prowadzenie postępowań sądowych w celu uzyskania lub utrzymania ochrony znaków towarowych;
 • Ochrona wzoru przemysłowego i patentu, zarówno w zakresie zastrzegania, jak i egzekwowania praw wyłącznych;
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do oznaczeń odróżniających, ochrona know-how, zwalczanie nieuczciwej reklamy, rozpowszechniania fałszywych informacji i pasożytnictwa oraz ochrona renomy;
 • Postępowania w sprawie naruszenia praw wyłącznych, w tym postępowania sądowe, negocjacje umów i tworzenie umów o współistnieniu;
 • Reprezentowanie naszych Klientów, zarówno przed instytucjami krajowymi (Urząd Patentowy RP, sądy administracyjne), unijnymi (EUIPO), jak i międzynarodowymi (WIPO).

Doświadczenie

E-Card S.A.

Doradztwo na rzecz spółki pośredniczącej w transakcjach finansowych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, w tym: doradztwo w zakresie sprzedaży akcji w ofercie publicznej przez Internet, praw własności intelektualnej, przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych na oprogramowanie i technologie informatyczne oraz umów przenoszących prawa autorskie do oprogramowania, a także bieżące doradztwo prawne związane z korzystaniem z programów komputerowych i innych utworów w ramach terminali płatniczych.

Case study

Ingenico

Kompleksowe doradztwo na rzecz globalnego dostawcy rozwiązań płatniczych w zakresie praw własności intelektualnej, przygotowanie i negocjowanie umów licencyjnych na oprogramowanie i technologie informatyczne oraz umów przenoszących prawa autorskie do oprogramowania, a także bieżące doradztwo prawne w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego i innych utworów w terminalach płatniczych. Reprezentowanie spółki w negocjacjach z Orange dotyczących umów telekomunikacyjnych.

Case study

Grupa Formaster

Bieżące doradztwo w zakresie wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumentów, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo telekomunikacyjne. Sporządzanie projektów umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej, umów o sponsoring oraz umów dotyczących ambasadora marki.

Case study

Grupa 4fun Media

Obsługa prawna spółek z Grupy 4fun Media (4fun Media S.A. / Bridge2Fun Sp. z o.o. / Cupsell Sp. z o.o. / Screen Network S.A.) w zakresie praw własności intelektualnej (w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, ochrony wizerunku i dóbr osobistych), a także nieuczciwej konkurencji.

Case study

Google Poland Sp. z o.o. oraz Google Inc.

Obsługa prawna w zakresie relacji z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, doradztwo w zakresie lokalizacji (tj. dostosowania do krajowych regulacji prawnych) globalnych rozwiązań, produktów i usług oraz wsparcie dla serwisu AdWords w zakresie przepisów dotyczących dozwolonej reklamy. Wsparcie w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw osobistych.

Case study

Amur

Kompleksowe doradztwo prawne związane z umowami zakupu i utrzymania oprogramowania dla podmiotu działającego w sektorze transportu, w tym oprogramowania do sprzedaży usług on-line oraz komunikacji z konsumentami. Weryfikacja, ocena i przygotowanie różnego rodzaju umów licencyjnych (w szczególności umów dotyczących oprogramowania komputerowego), umów serwisowych oraz innych umów związanych ze świadczeniem usług informatycznych. Doradztwo w zakresie prowadzonych przez spółkę negocjacji, sporządzanie pism procesowych i pism przygotowawczych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Case study

Silvair sp. z o.o.

Bieżące doradztwo w zakresie własności intelektualnej na rzecz innowacyjnego producenta oświetlenia, działającego na rynku polskim i amerykańskim, w tym ścisła współpraca z amerykańskimi rzecznikami patentowymi w zakresie uzyskiwania ochrony patentowej w USA.

Case study

Medical Market Company

Doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej dla amerykańskiej firmy działającej na rynku medycznym, w zakresie ochrony własności intelektualnej związane ze współpracą z polskimi podwykonawcami prowadzącymi badania i rozwój oraz opracowującymi technologie w ramach joint venture

Case study

ITI Neovision

Doradztwo prawne w zakresie sporządzania nowych wzorów umów zawieranych z wykonawcami/pracownikami, w szczególności w zakresie szczegółowych przepisów zabezpieczających przeniesienie praw własności intelektualnej na pracodawcę.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Paulina Wyrostek

Counsel Kraków

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Danyila Zubach

Młodszy Prawnik Warszawa

Julia Stroińska

Młodszy Prawnik Warszawa

Małgorzata Tomaka

Prawnik Katowice

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close