Najczęściej szukane

EN

Postępowania korporacyjne i gospodarcze

Reprezentowanie naszych klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących sporów korporacyjnych i gospodarczych, jest jednym z głównych obszarów naszej praktyki.

Wspieramy i reprezentujemy naszych klientów w sporach powstających w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w Polsce i za granicą, uwzględniając specyfikę ich branży i przyjęty model biznesowy. Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach sporu, począwszy od postępowania przedsądowego (gdzie reprezentujemy naszych klientów w negocjacjach lub przy zbieraniu dowodów na okoliczność potencjalnego sporu), poprzez reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi wszystkich instancji, aż do postępowań przed Sądem Najwyższym.

Ponadto reprezentujemy klientów w (a) postępowaniach dotyczących środków zabezpieczających, (b) postępowaniach dotyczących egzekucji wyroków, (c) postępowaniach dotyczących restrukturyzacji lub upadłości oraz (d) innych postępowaniach towarzyszących (np. karnych lub administracyjnych). Współpracujemy również z zagranicznymi kancelariami prawnymi w przypadkach, gdy konieczne jest dochodzenie roszczeń poza granicami Polski i opracowanie spójnych strategii postępowania.

Usługi

 • Zarządzanie wszystkimi sprawami sądowymi w danej spółce lub grupie spółek w sposób efektywny kosztowo. Wdrażanie systemu sprawozdawczości dostosowanego do potrzeb kierownictwa.
 • Prowadzenie weryfikacji procedur i umów z klientami w celu zminimalizowania ryzyka sporu.
 • Doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i przygotowywania strategii rozwiązywania sporów.
 • Doradztwo w zakresie długoterminowych strategii obrony przed nadużywaniem praw korporacyjnych przez interesariuszy kapitałowych oraz ograniczaniem ich praw przez członków organów spółki, w tym prowadzenie i doradztwo podczas zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy.
 • Reprezentowanie klientów w negocjacjach ugodowych i mediacjach, w tym pomoc w sporządzaniu umów ugodowych.
 • Reprezentowanie klientów na wszystkich etapach postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących:
  • Naruszenia zobowiązań umownych;
  • Roszczeń o odszkodowanie;
  • Roszczeń o należne płatności;
  • Roszczeń o odszkodowanie za niezgodne ze stanem faktycznym i prawem oświadczenia i zapewnienia złożone przez stronę umowy;
  • Ustalenia zakresu obowiązków w przypadku sporu dotyczącego intencji stron w danej klauzuli umownej;
  • Podważania uchwał organów spółki, zarówno pod względem ich nieważności, jak i potencjalnego uchylenia;
  • Sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i spółką, a także spółką i członkami jej organów;
  • Wyłączenia wspólników lub rozwiązywanie spółek;
  • Naruszenia klauzul o zakazie konkurencji;
  • Roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki (szeroka współpraca z ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej członków zarządu lub przeciwko nim); oraz
  • Roszczeń wobec członków organu spółki z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.
 • Wsparcie w związku z egzekucją wyroków i orzeczeń sądowych.

Doświadczenie

Spółka z sektora energetycznego

Reprezentowanie klienta z branży energetycznej w postępowaniach sądowych dotyczących ponad 20-letniego sporu umownego z byłym kontrahentem, w tym dwa udane postępowania przed Sądem Najwyższym.

Case study

Międzynarodowa grupa energetyczna

Reprezentowanie polskiej spółki z sektora energetycznego wchodzącej w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, w sprawie dotyczącej dochodzenia roszczeń od jej poprzedniego zarządu.

Case study

Grupa logistyki kolejowej

Prowadzenie spraw spornych całej grupy logistycznej i kolejowej (ponad 50 równoległych spraw).

Case study

Spór akcjonariuszy

Reprezentowanie akcjonariuszy mniejszościowych w sporach z akcjonariuszem większościowym dotyczącym ograniczenia praw korporacyjnych.

Case study

Właściciel centrum handlowego

Reprezentowanie właściciela centrum handlowego w sporze z architektem dotyczącym wykonania umowy zawartej na podstawie prawa francuskiego.

Case study

Firma z sektora edukacji

Reprezentowanie spółki z sektora edukacji w postępowaniu o stwierdzenie nieważności jej uchwały.

Case study

Spółka z sektora produkcyjnego

Reprezentowanie polskiej spółki (akcjonariusza mniejszościowego) z sektora produkcyjnego w postępowaniach o stwierdzenie nieważności lub unieważnienie uchwał korporacyjnych (sprawa zakończyła się ugodą, którą pomogliśmy negocjować).

Case study

Spór dotyczący fuzji

Reprezentowanie klienta w sporze dotyczącym odszkodowania za niezgodności z oświadczeniami złożonymi w umowie sprzedaży akcji.

Case study

Członek zarządu

Reprezentowanie byłego członka zarządu pozwanego przez spółkę na podstawie art. 299 KSH, zakończone wycofaniem powództwa.

Case study

Grupa inwestorów

Reprezentowanie grupy inwestorów w sporze dotyczącym niewypłacania przez spółkę dywidendy.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Bartłomiej Jankowski

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Roman Iwański

Partner Warszawa

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Dawid Malinowski

Starszy Prawnik Warszawa

Paulina Milewska – Mróz

Starszy Prawnik Katowice

Inka Kalista

Starszy Prawnik Warszawa

Tomasz Husiatyński

Młodszy Prawnik Warszawa

Kinga Karaszewska

Prawnik Warszawa

Jakub Przybyliński

Prawnik Warszawa

Filip Wójtowicz

Młodszy Prawnik Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close